HEXA

چراغ هگــزا

Hexa

چراغ روشنایی هگزا

چراغ هگزا رینگی در سایز ها 1330 میلی متر، 1014 میلیمتر و سایز دلخواه تولید می شود.

فرم و شکل چراغ هگزا این امکان را برای طراح فراهم میکند تا با کمک چراغ هگزا رینگی و ماکت هگزا به فرم های روشنایی زیبایی دست پیدا کند.

Hexa_02
Hexa_03

Hexa-R

چراغ روشنایی هگزا رینگی

چراغ هگزا رینگی در سایز ها 2344 میلی متر، 1786 میلیمتر و سایز دلخواه تولید می شود.

با چراغ هگزا رینگی به تنهایی میتوان به ساختارهای زیبایی در تامین روشنایی فضا دست پیدا کرد

Hexa-m

ماکـت هگزا

ماکت هگزا در صنایع روشایی نورانه با این هدف طراحی و تولید می شود که طراحان و معماران بتوانند کانسپت (Parti pris) خود را در خصوص طراحی منابع روشنایی پروژه که با توجه به ساختار چراغ هگزا چیده اند اجرایی کنند.

 

Hexa_04