بارگذاری نقشه های فنی پروژه

بارگذاری و ارسال نقشه های پروژه به واحد مهندسی فنی نورانه جهت طراحی و محاسبات روشنایی به دو روش زیر امکان پذیر است.

(خواهشمندیم به موارد ذکر شده جهت تسریع در پاسخگویی دقت فرمایید.)