خیرگی روشنایی

تصویر نمادین خیرگی UGR صنایع روشنایی نورانه

خیرگی UGR

07 خرداد 1399

خیرگی UGR خیرگی و محدود کردن آن در طراحی    انواع خیرگی خیرگی یکی از عوامل آزاردهنده در روشنایی است که  باعث محدود شدن حوزه دید و ایجاد خستگی برای افراد می شود که باید تا آنجا که ممکن است محدود شود. عواملی که می توانند باعث ایجاد خیرگی شوند عبارتند از: استفاده از چراغ…

بیشتر بخوانید