دما رنگ

کدام رنگ نور مناسب تر است؟

21 مهر 1397

کدام رنگ نور مناسب تر است؟     با توجه به این که فضاهای مختلف نسب به کاربریشان به دما رنگ (رنگ نور) های مختلفی نیاز دارند، رنگ نور های طیف سفید از لحاظ دسته بندی به سه دسته سفید گرم ( کمتر از 3300 کلوین ) طبیعی (3300 تا 5000 کلوین ) و سفید…

بیشتر بخوانید