سیستم روشنایی با قابلیت کم سوسازی (دیم کردن) توسط کلید

یکی از پایه ترین روش های کنترلی در سیستم های روشنایی قابلیت دیم کردن چراغ ها بوده که توسط آن میتوان نور چراغ ها را از مقدار حداکثر، بصورت پله ای و یا پیوسته به مقدار حداقل کاهش داد، این عمل به طور متداول توسط دیمر هایی صورت میگیرد که به طور جداگانه به چراغ ها متصل می شوند. سیستم های روشنایی با قابلیت دیم نورانه بدون نیاز به هر گونه دیمر یا کلید خاص و تنها با استفاده از یک شستی زنگ معمولی این قابلیت را فراهم می سازند که بتوان سطح نور را به طور پیوسته از مقدار حداکثر به مقدار حداقل تغییر داده و بر روی سطح مورد نظر قرارداد.

asd

یکی از پایه ترین روش های کنترلی در سیستم های روشنایی قابلیت دیم کردن چراغ ها بوده که توسط آن میتوان نور چراغ ها را از مقدار حداکثر، بصورت پله ای و یا پیوسته به مقدار حداقل کاهش داد، این عمل به طور متداول توسط دیمر هایی صورت میگیرد که به طور جداگانه به چراغ ها متصل می شوند.

سیستم های روشنایی با قابلیت دیم نورانه بدون نیاز به هر گونه دیمر یا کلید خاص و تنها با استفاده از یک شستی زنگ معمولی این قابلیت را فراهم می سازند که بتوان سطح نور را به طور پیوسته از مقدار حداکثر به مقدار حداقل تغییر داده و بر روی سطح مورد نظر قرارداد.

 

 

محصولات مرتبط