OFFICE روشنایی فضاهای

اداری
Office-01-02

اتاق  جلسات

- پاسخگویی در برابر نیاز های متنوع ( از جمله در زمان ارائه، سخنرانی و...) به کمک سیستم های روشنایی چند کاره

-سیستم هوشمند بیسیم ویرا، برای اجرای آسان سناریوها

دفاتر فضا باز (open-office)

-طراحی روشنایی با استفاده از چراغ های با خیرگی پایین و با توجه به  بازتاب نور بر روی مانیتور ها و سطوح مختلف

- استفاده  از سنسور های حضور و نور سیستم ویرا در جهت ذخیره انرژی

- استفاده از سیستم روشنایی انسان محور VIRA HCL

دفاتر کار

-یکنواختی بالا با توجه به تلفیق کاملی از روشنایی کلی فضا و نور میز کار

-سطح روشنایی کافی بر روی میز ها

-استفاده از چراغ های با قابلیت دیم کردن (کم سو سازی)

-استفاده از سیستم روشنایی VIRA HCL برای جبران عدم وجود نور طبیعی

راهرو ها و فضا های آزاد ساختمان

در گذشته راهرو ها فضایی تاریک و طویل و تنها برای گذر افراد نورپردازی می شدند در صورتی که امروزه این ایده به هیچ وجه قابل قبول نبوده و راهروها می بایست با علائم اخروج اضطراری  و نور کافی  به طور بهینه طراحی شوند.

راه حل:

-نور یکنواخت

-روشنایی خطی به منظور نشان دادن مسیر راه

-سطح روشنایی عمودی بر روی دیوار ها

پارکینگها

-پرهیز از وجود نقاط تاریک و روشنایی استاندارد جای پارک

- طراحی مناسب سیستم روشنایی مطابق با محل قرار گیری دوربین های نظارتی

محصولات مرتبط

راهکارهای پیشنهادی