انتشار کاتالوگ شماره 9 

پس از چندین ماه تلاش واحد های مختلف همچون: واحد فروش، مهندسی روشنایی، روابط عمومی و تولید محتوا کاتالوگ جنرال محصولات و خدمات روشنایی نورانه منتشر شد.

این کاتالوگ در دهمین نمایشگاه بین المللی میدکس توزیع خواهد شد.

تصویر چاپ کاتالوگ چراغ های روشنایی شماره 9 نورانه

نور بعد چهارم معماری

در کاتالوگ شماره 9 نورانه چندین محصول جدید را معرفی کرده ایم. چراغ های روشنایی همچون: مولتی ترک که امکان انتخاب آزادانه روشنایی را برای معماران و طراحان داخلی فراهم می کند و یا چراغ دانلایت لنزا  که با نوع روشنایی خود حس متفاوتی را برای مخاطبین در فضا القا می کند و...   نور یکی از  تاثیرگذارترین عوامل بر ارکان معماری است و بر فضاهای ساختمانی تاثیر گذار است. بدین سبب نورانه شعار " نور بعد چهارم معماری" را برای شماره 9 کاتالوگ  جامع خود انتخاب نموده است.

انتشار کاتالوگ مجموعه چراغ های روشنایی شماره 9 نورانه

43 سال تجربه

 بــا توجــه بــه حرکــت شــتابان صنعــت روشــنایی در عرصــه جهانــی  و تنــوع خواهــی آن، نیازمنــد منابعــی هســتیم کــه توانایــی پیــاده ســازی ایــده هــای خلاقانــه در زمینــه نــور و معمــاری را بــه مــا ارائــه نمایــد. مجموعــه پیــش رو شــامل محصــولات و راهــکار هــای نورانــه اســت، کــه در جهــت پاســخ بــه ایــن نیــاز مهــم حضورتــان ارائــه     مــی گــردد.

تولید چراغ مولتی ترک برای اولین بار در ایران

Multi track

Everything on TRACK

در کاتالوگ شماره 9 نورانه بیشتر به جزئیات چراغ مولتی ترک پرداختیم.

معرفی کوتاه در خصوص چراغ مولتی ترک:

سیســتم روشــنایی مولتــی تــرک ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد کــه ریــل موردنظــر را در محیــط داخلــی نصــب کــرده و ســپس بــر اســاس چیدمــان و نیــاز روشــنایی هــر قســمت، چــراغ متناســب بــا آن همچــون اســپات، خطــی، لنــزا و ســیلوا را بــه آســانی انتخــاب کــرده و بــا تغییــر چیدمــان و یــا کاربــری فضــا در آینــده نیــز آن را تغییــر دهیــد.

چراغ مولتی ترک نورانه
جلد کاتالوگ جامع محصولات نورانه شماره 9

برای مشاهده پروژه های نورانه و نیز آخرین اطلاعات از محصولات و خدمات روشنایی این مجموعه میتوانید آخرین کاتالوگ منتشر شده این مجموعه را دانلود کنید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

شما باید وارد شوید تا دیدگاه خود را ارسال نمایید.