PARKING روشنایی فضاهای

پارکینگ
Parking

ورودی ساختمان و محیط انتظار:

 طراحی قسمت  ورودی ساختمان های  بهداشتی درمانی اعم از بیمارستان ها تاثیر بسزایی در ارایه ی حس کلی آن مکان داشته و نیازمند نور پردازی ای جهت جذب توجه افراد به آن مکان است از این رو سطح روشنایی افقی مطلوب جهت  تامین نور قسمت های مختلف  و سطح روشنایی عمودی  جهت تشخیص مناسب چهره ی افراد به منظور  نظارت امنیتی این مکان ها مورد اهمیت است.

راه حل:

-استفاده طرح های متنوع چراغ های خطی لاین

-استفاده از چراغ های با خیرگی پایین

- طراحی با توجه به محل قرار گیری دوربین های نظارتی

محصولات مرتبط

راهکارهای پیشنهادی